இருக்கும், எங்காவது...
வேலைக்குப் போகும்


வேளையெல்லாம்,


அக்குளத்தைக் கடப்பேன்.அவ்வேளையில் மறக்காமல்


அவ்விரு நீர்


உடும்புகளைத் தேடுவேன்கருப்பாய், நீளமாய்


கரையில் படுத்தோ., அல்லது


நீரில் நீந்திக் கொண்டிருக்கும்.ஆனால், இரண்டையும்


ஒன்றாக பார்த்ததில்லை.


சேர்வதில்லை போலும்,ஆணும், ஆணுமோ. இல்லை


பெண்ணும், பெண்ணுமோ.


கூடா நட்பல்லவா.ஆனாலும், இணையிருக்கும்


இடுக்கிலோ., அல்லது


பக்கத்து காட்டிலோ.இல்லாமல், இவையே


இருந்திருக்காதே. இருக்கும்


எங்காவது...

 
©2009 அப்பாவி | by TNB