குளிக்கிறீங்களா...

நண்பர்களே இங்கே பல வகையான கிளு..கிளு., குளு... குளு., குளியல்கள் முறைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் எதை எடுக்க்ப்போகிரீர்.1. Clay Bath
2. petroleum bath

3. wine bath
4. curry bath5. beer bath


6. black mud bath

7. milky bath8. chocolate bath9. tomato bath


10. cream bathநீங்க எந்த குளியல்?


0 comments:

Post a Comment

உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல், ஆங்கே
இடுக்கைக்கு பின்னூட்டுவதாம் பண்பு.

- புதுக்குறள்.

 
©2009 அப்பாவி | by TNB