சில ஹையாவும், பல அய்யோவும்

மனிதனின் சந்தோசங்களில் பெரும்பங்கு

வகிப்பது குழந்தைகள்.

அது மனித குழந்தையானாலும் சரி...

மிருக, தாவர குழந்தையானாலும் சரி.

இங்கே சில ஹய்யோகளும், பல அய்யோகளும்

கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. என்ஜாய் இட்.

0 comments:

Post a Comment

உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல், ஆங்கே
இடுக்கைக்கு பின்னூட்டுவதாம் பண்பு.

- புதுக்குறள்.

 
©2009 அப்பாவி | by TNB