சந்தோசமா? சங்கடமா?

ஆன்மீகமா?...அறியாமையா?

சந்தோசமே...சங்கடமாக மாறியதேனோ?

1 comments:

arun said...

There is nothing wrong in that. After worship temporarily established Idols are destroyed and it has no significance. Take the case of Lakshmi Vedi(Diwali Cracker). We are busting crackers with Godess Sri Lakshmi printed on it. It is destroyed while bursting. It has no Significance. Our mind set should accept this. Bakthi is in heart.

Post a Comment

உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல், ஆங்கே
இடுக்கைக்கு பின்னூட்டுவதாம் பண்பு.

- புதுக்குறள்.

 
©2009 அப்பாவி | by TNB